since 15 / 07 / 2010
 
 
ข่าวประกาศ
Web 1 | Web 2 | Web 3 | Web 4 | Web 5 | Web 6 New |


  ประกาศเรื่อง
 1.การสำรองที่นั่งรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 3/2559(ด่วนมาก)
รายวิชาศึกษาทั่วไป ได้มีการขยายจำนวนรับทุกรายวิชา และเกือบจะทุกกลุ่มเรียน (รวมขยายเพิ่มไปทั้งหมดประมาณ 4,000 ที่นั่ง) ยกเว้นในกลุ่มที่ห้องเรียนนั้นเต็มความจุห้องแล้ว (ขยายเมื่อวันที่ 19 พ.ค. 60 เวลา 16.30 น.) ซึ่งหลังจากการขยายจำนวนรับไปแล้วในครั้งล่าสุดนี้ นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บได้เลย โดยไม่ต้อง สำรองที่นั่ง และสำนักศึกษาทั่วไปจะไม่ได้เปิดให้สำรองที่นั่ง แล้วครับ แต่จะมีการประสานงานอาจารย์เพื่อขอเปิด กลุ่มเรียนเพิ่มให้ครับ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยของเราเป็นระบบทวิภาค ภาคเรียนที่ บังคับคือแค่เทอมต้น และเทอมปลาย ดังนั้น ภาคการศึกษา พิเศษหรือซัมเมอร์ จึงไม่ได้เป็นข้อบังคับว่านิสิตจะต้องเรียน และไม่ต้องทำเรื่องลาพักการเรียนครับ การเปิดรายวิชา จึงเปิดไว้ให้นิสิตลงทะเบียนเพื่อเก็บตกหรือเพิ่มเติมส่วนหนึ่ง เท่านั้นครับเช่นเดียวกับรายวิชาของคณะที่ส่วนใหญ่จะ ไม่ได้เปิดในเทอมซัมเมอร์ครับ
ประกาศโดย   กลุ่มงานวิชาการฯ สำนักศึกษาทั่วไป   วันที่ประกาศ   19 พฤษภาคม 2560
 2.ให้ส่งคำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำหรือเรียนแทน(ด่วนมาก)
นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 (เทอม 2/2559) ซ้ำรายวิชาที่ได้เกรด F D(นิสิตรหัส 57 เป็นต้นไป) ให้ดำเนินการส่งคำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำหรือเรียนแทนรายวิชา ที่กองทะเบียนและประมวลผล สำหรับนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในเทอม 2/2559 ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จในวันที่ 5 มิถุนายน 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 043-754333 ต่อ 1208,1209 พิมคำร้องลำดับที่ 16
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   18 พฤษภาคม 2560
 3.ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาในแต่ละรอบเดือน
รายชื่อรอบเดือนตุลาคม 2559 ประกาศแล้ว ตรวจสอบรายชื่อ
ประกาศโดย   งานตรวจสอบและเสนอการสำเร็จการศึกษา   วันที่ประกาศ   19 พฤษภาคม 2558
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER4-218